Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie FIRMA LUKPOL ŁUKASZ ŁOZOWSKI narzedzialuk.pl

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy narzedzialuk.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://narzedzialuk.pl/

Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LUKPOL ŁUKASZ ŁOZOWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 545-17-62-430 , nr REGON 200705875, Mickiewicza 59, 15-213 Białystok

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1.      Adres pocztowy: Mickiewicza 59, 15-213 Białystok
 2.      Adres e-mail: biuro@narzedzialuk.pl
 3.      Telefon: 535 465 355 | 508 111 302
 4.      Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Aktywne konto e-mail

Urządzenie z dostępem do Internetu

Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 1.      Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 2.      Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 3.      Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 4.      W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 5.      W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 6.      Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 7.      W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@narzedzialuk.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcia Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 8.      Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@narzedzialuk.pl
 9.      Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 4 KONTO

§ 5 REKLAMACJE

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1.      W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in.

z:

 1.     Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 1.     Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 2.      Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3.      Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 4.      Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas zakładania Konta w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do założenia i prowadzenia Konta.
 5.      Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 6.      Podane przez Kupującego dane osobowe w związku z Kontem będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w celu realizacji zamówień złożonych poprzez Sklep.
 7.      Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 8.      Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 9.      W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 10.      Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

§ 6 DANE OSOBOWE

§ 7 ZASTRZEŻENIA

a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

 1.      Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 2.      W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@narzedzialuk.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 3.      W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4.      W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5.      Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.